Tandpleje for voksne

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud på handicapvenlige tandklinikker.

Det er borgere, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har brug for massiv hjemmehjælp. Borgerne visiteres derfor til tilbuddet i forbindelse med den almindelige visitering til praktisk hjælp og pleje, som foretages af kommunens visitatorer.

Når man er visiteret til omsorgstandpleje modtages tandpleje af en tandlæge fra Den kommunale Tandpleje.

Der er en egenbetaling på kr. 200 årligt.

Læs mere om omsorgstandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til borgere, der er sindslidende og udviklingshæmmede med en så betydelig og varig nedsat funktionsevne, at de ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Henvisning til Specialtandpleje sker via en fagperson, der har jævnlig kontakt med og kendskab til borgerens funktionsnedsættelse.

Fagpersonen kontakter Hjørring kommunale Tandpleje, der foretager den tandlægefaglige vurdering, om patienten skal visiteres til Specialtandpleje.

Hvis du bliver visiteret til Specialtandpleje vurderer fagpersonen om den regelmæssige opsøgende, forebyggende og behandlende tandpleje skal
udføres på de kommunale klinikker eller specialtandplejeklinikken i Aalborg kommunale Tandpleje, hvor behandlingen kan udføres i helnarkose.

Der er egenbetaling på maksimalt 2200 kr. i 2024.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Tandplejens kontor tlf. 72 33 37 49.